Ponúkame nasledujúce služby:

Projektový manažment:

 • projektové riadenie stavieb
 • externý manažment projektov financovaných z fondov EÚ

Inžinierska činnosť vo výstavbe:

 • zabezpečovanie vstupných údajov a podkladov pre lokalizáciu stavieb
 • prerokovanie dokumentácie stavieb s dotknutými orgánmi štátnej správy a účastníkmi konaní  
 • zabezpečovanie povolení potrebných pre výstavbu (územné konania, stavebné konania)
 • zabezpečovanie kolaudácie stavieb vrátane potrebných súhlasov

 Stavebný dozor a technický dozor

 • stavebný a technický dozor pozemných stavieb
 • stavebný a technický dozor inžinierskych stavieb
  • dopravné stavby
  • mosty, tunely
  • vodohospodárske stavby 
  • potrubné, energetické a iné líniové stavby
  • komplexné priemyselné stavby
  • geotechnika
 • stavebný a technický dozor technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  • zdravotechnické zariadenia a inštalácie
  • vykurovanie a klimatizačné zariadenia
  • elektrotechnické zariadenia
  • tepelné zariadenia
  • plynové zariadenia
  • výrobné technologické zariadenia

Ekonómia a riadenie stavieb

 • vypracovanie orientačných prepočtov a odhadov nákladov stavieb
 • vypracovanie položkových rozpočtov stavieb a výkazov výmer
 • vypracovanie výrobných kalkulácií
 • expertízna a posudková činnosť v oblasti nákladov stavieb
 • analýzy a vyhodnocovanie ponúk
 • vypracovanie časových harmonogramov stavieb
 • záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavieb

Projektová činnosť

 • technicko-ekonomické štúdie pre prípravu stavieb
 • projekty jednoduchých a drobných stavieb
 • zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu stavebných objektov
 • projekty organizácie výstavby
 • plány bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre stavenisko podľa NV č.396/2006 Z.z.
 • dokumentácia pre zisťovacie konanie podľa zákona č, 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov ny životné prostredie (EIA)

Verejné obstarávanie

 •  činnosť odborne spôsobilej osoby vo verejnom obstarávaní v zastúpení obstarávateľa
 • vypracovanie zadávacích podmienok a súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavieb

Ostatná činnosť

 • vypracovanie manuálu užívania stavieb
 • vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov
 • správa registratúry, administrácia a archivácia dokumentov