Spoločnosť DIPA, s.r.o. vznikla dňa 13.1.2006 zápisom do obchodného registra, transformáciou firmy DANADA, i.p.a., podnikajúcou ako fyzická osoba od apríla 1992 v oblasti inžinierskej činnosti, stavebného manažmentu, stavebného a technického dozoru, rozpočtov a kalkulácií stavieb ako aj ďalších okrajových činnostiach.

Spoločnosť podniká v poskytovaní služieb zaradených v klasifikácii produkcie pod číselným kódom 74.20 Architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo a to predovšetkým:

 • inžinierska činnosť - zabezpečovanie povolení a kolaudácií stavieb,
 • technické projektové štúdie a technické poradenstvo pred vypracovaním projektu,
 • ekonomické vyčíslenie projektu,
 • štúdie vykonateľnosti a dopadu na prostredie, 
 • technické expertízy ohľadom ocenenia stavebných konštrukcií, 
 • manažérske služby pre stavebné a technické projekty v zastúpení klienta s cieľom zabezpečiť súlad stavebných prác so stavebným zámerom,
 • inšpekcie stavebných prác,
 • vypracovávanie priebežných správ o postupe prác a časového harmonogramu,
 • zabezpečovanie cenových odhadov pre rôzne fázy projektu,
 • vypracovanie zadávacích podmienok v zastúpení investora,
 • asistencie pri dojednávaní prác,
 • analýzy a vyhodnocovanie ponúk,
 • stavebný a technický dozor v priebehu realizácie stavieb,
 • overovanie výkonov a asistenciu pri odovzdávaní,
 • poradenstvo v otázkach údržby, renovácie, obnovy alebo recyklácie budov.